Юридически факултет

курс

на тема

"Въвеждащо обучение по закона за
мерките срещу изпирането на пари"

Защо?


Съгласно чл. 101, ал. 11 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и във връзка с чл. 67, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, лицата по чл. 4 от закона са длъжни:

  • Да осигуряват въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на закона и актовете по прилагането му, а също - да изготвят вътрешни правила по смисъла на чл. 101 от закона;
  • Да изготвят на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на закона и актовете по прилагането му.
 

Какво е решението?


Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" провежда курс за въвеждащо обучение, в съответствие с държавните изисквания, който ще Ви предостави знания за:

  • Същността и съдържанието на престъпленията "изпиране на пари" и "финансиране на тероризъм";
  • Особеностите при идентифициране на действителните собственици и проверка на тяхната идентификация;
  • Указанията на Държавна агенция "Национална сигурност" за критериите за разпознаване на съмнителни сделки, операциии и клиенти и изискванията за новите Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
 

За кого е предназначен курсът?


Сред задължените лица, получени в чл. 4 от ЗМИП, които следва да преминат обучение във връзка с изискванията на чл. 101 от същия попадат: обменните бюра, застрахователните посредници, пощенските оператори, регистрираните одитори, счетоводителите, частни съдебни изпълнители, агенции за недвижими имоти, търговци на едро, юридически лица с нестопанска цел, професионалните спортни клубове и др.

 

Какво включва курсът?


Еднодневен курс с продължителност 8 часа по утвърдена университетска програма;

  • Екип от лектори - университетски преподаватели и експерти от практиката;
  • Възможност да заявите курс за обучение на служител;
  • Издаване на изискуемия сертификат за завършено обучение от Варненския свободен университет "Черноризец Храбър".
 

Обучението завършва с издаване на сертификат

 
Продължителност: 8 часа

Цена: 80 лева
(при група - по договаряне)

 


Свържете се с нас:

Ръководител сектор „Дипломиране и сертифициране”: Николинка Даскалова

e-mail: nikolinka.daskalova@vfu.bg

Телефон: 052/359-609


Запишете се онлайн:


Таксите се заплащат в университета в офиса на ТБ „Общинска банка“ АД или по банков път на следните банкови сметки:

ТБ „Общинска банка“ АДBIC: SOMBBGSFIBAN код: BG40SOMB91301016075801–в лева;
IBAN код: BG22SOMB91301416075801–в евро (за чуждестранни студенти)
В платежния документ се посочват: Име, презиме, фамилия на кандидата;
ЕГН и изрично се изписва: “Такса за участие в курс за Въвеждащо обучени по ЗМИП и ППЗМИП”.